Τίτλος πρωτοτύπου: Geschichte Griechenlands von der Eroberung   Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage, Bd. 1–2; 1870/1874
ISBN 978-618-80414-4-8
Σελίδες : 126
    

     Η Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως ρίχνει το αυτοκρατορικό γένος των Ρωμαίων σε μια σκλαβιά που θα κρατήσει για τέσσερις και πλέον σκοτεινούς αιώνες. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν θα λείψουν οι φλόγες που θα θεριεύουν την ξαποσταμένη ελπίδα του Γένους. Γύρω από το υπόδουλο Φανάρι θα αρχίσει να ανθίζει και πάλι η ελπίδα, μια ελπίδα που θα ποτίζεται από το αίμα των συνεχών επαναστατικών κινημάτων των υποδούλων.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Α' ΤΟΜΟΥ

Οι Έλληνες υπό την τουρκικήν δεσποτείαν
Κατάκτησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των τούρκων
Πολιτική του Μωάμεθ του Β΄
Οι τα γενόμενα αποδεχόμενοι Έλληνες
Οι Φαναριώται
Ο λαός
Τουρκικαί καταχρήσεις
Ηθικά και κοινωνικά των Ελλήνων στηρίγματα
Ο Πατριάρχης, η Σύνοδος
Σχέσεις μετά τη Ρωσίας
Δημοκρατικόν ήθος του κλήρου
Μοναχικός βίος
Σπουδαιότης της ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας
Γέννησις της κοινής γλώσσης
Δημοτικά άσματα
Εκκλησιαστικός χαρακτήρ της φιλολογίας
Φιλολογική σημασία της οικογενείας Μαυροκορδάτου
Επαναστατική εποχή της ελληνικής φιλολογίας
Ρήγας
Κοραής
Κοραής και νέα Ελλάς
Εκσλαβισμός
Αποτυχία της εκσλαβιστικής θεωρίας
Αφομοιωτική δύναμις των Ελλήνων
Δημοτικαί δόξαι
Ήθη και έθιμα του λαού
Χαρακτήρ του λαού
Κλέφται
Πειραταί
Πολεμική των κλεφτών
Κλέφτικος βίος
Η υπέρ των ιδίων ενέργεια των Ελλήνων
Αποτελέσματα της τουρκικής διοικήσεως